สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์
Executive Vice President
Managing Director, Impact Solar
เกี่ยวกับ
สมบูรณ์ คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปีพ.ศ. 2554 เป็นผู้นำทีมพัฒนาธุรกิจ ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่ ดูแลการพัฒนาธุรกิจและมองหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนากลยุทธของบริษัทอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบและกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจของสมบูรณ์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพลังงาน และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ สมบูรณ์ยังดูแลธุรกิจของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจบริการโซล่าร์รูฟท็อปครบวงจรอย่าง Impact Solar รวมถึงโครงการอื่นๆภายใต้การดูแลของ IES อีกด้วย
ประสบการณ์
สมบูรณ์เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานตั้งแต่จบการศึกษาในปีพ.ศ. 2551 และได้รับมอบหมายให้ดูแลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซล่าร์ ขนาด 84 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากหลายภาคส่วน ซึ่งสมบูรณ์รับผิดชอบการพัฒนาตั้งแต่การเจรจาข้อกำหนดการซื้อ-ขายไฟฟ้า การจัดการงานก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ จนโครงการสามารถเดินเครื่องไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล TGO Crown Standard Award จากโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และโครงการยังได้รางวัล Project Financing แห่งปี จาก PFI

ในปีพ.ศ. 2554 หลังก่อตั้ง IES สมบูรณ์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในเอเชียแปซิฟิค สมบูรณ์ได้นำ IES ให้เติบโตขึ้น โดยมีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น พลังงานชีวมวลในประเทศไทย พลังงานลมในประเทศลาว และล่าสุดกับการริเริ่มโครงการโซล่าร์รูฟท็อปแบบ Private PPA ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Impact Solar

ความสำเร็จในเส้นทางการทำงานของสมบูรณ์ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้มอบรางวัล “ผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ 2017” (The New Energy Leader 2017) ให้แก่สมบูรณ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน สมบูรณ์ตั้งใจจะนำ IES ไปสู่ธุรกิจพลังงานในรูปแบบใหม่ ด้วยความตั้งใจว่าพลังงานที่สะอาด จะต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศทางพลังงานที่ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้แบ่งปันพลังงานได้ด้วยตนเอง
การศึกษา
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัล
ผู้นำพลังงานรุ่นใหม่ 2017 (New Energy Leader Award 2017) โดย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)